Sumer - Ishtar Star Kudurru Melishipak - France, Paris, Louvre